Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

KIỂM TRA LOẠI DẦU LẠNH ĐANG CÓ TRÊN XE NHƯ THẾ NÀO?

 Hỏi: Có thể sử dụng các bộ kit thử  “ PAG OIL CHECKER” và “POE OIL CHECKER” để kiểm tra loại dầu lạnh đang có trên xe được không và cách thử như thế nào?