Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

BẬT ĐIỀU HÒA Ô TÔ LÀ NHIỆT ĐỘ ĐỘNG CƠ TĂNG VỌT

Hỏi: Xe của tôi không hiểu bị sao mà mấy ngày nay, điều hòa  ô tô khi bật thì vẫn lạnh bình thường  nhưng chỉ chạy được một lúc là kim đồng hồ chỉ nhiệt độ nước chuyển ngay sang vùng  đỏ.